Първа помощ

Направлението Първа помощ (ПП) обединява в себе си дейностите на Българския младежки Червен кръст, свързани с подготовка и обучение на децата и младите хора на превантивни дейности по опазване живота и здравето на обществото. Модулите в направлението включват Първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа.

Основните дейности към направлението се изразяват в два аспекта. Първият от тях е свързан с провеждане на обучения сред децата и младите хора за подготовка за реакция при бедствени и кризисни ситуации, а вторият е насочен към повишаване на осведомеността и превенция на инцидентите чрез информационни кампании и демонстрации.

За да осъществява превантивната дейност по обучение на населението, Българският младежки Червен кръст формира и поддържа следните екипи, които работят пряко по направлението Първа помощ:

  • Ученически екипи по първа помощ (УЕПП), в които могат да се включат ученици на възраст между 12 и 14 години. Най-често екипите се сформират към училища или общини по местоживеене. Членовете на екипите се обучават за оказване на първа долекарска помощ, първа психологична помощ, както и познания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
  • Младежки аварийни екипи (МАЕ), които се състоят от пълнолетни членове на Българския младежки Червен кръст. Към всеки авариен екип може да има помощен такъв, от лица на възраст между 16 и 18 години. Програмата за обучение на екипите включва теми като оказване на първа долекарска помощ, оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, хуманитарно подпомагане, работа с групи и общности и други.

Ако желаете да преминете основен курс по темата Първа помощ, може да го направите в онлайн системата за обучение на Българския Червен кръст или да изгледате кратко видео по темата тук.