Обучения

Обученията провеждащи се в Български младежки Червен кръст са важна част от подготовката на доброволците. Те са динамични и емоционални, помагат на доброволците да се научат да работят в екип, развиват креативното мислене! Обученията обогатяват знанията за дейностите на БМЧК и са учат на много полезни и интересни неща, които могат да се прилагат на практика в живота. 


                        Обучителна система на БМЧК
В БМЧК съществува разработена 4-степенна система за обучение на доброволци:


Общи знания за Червенокръсткото движение

Това е първата и задължителна част от подготовката на доброволците. Те се запознават с историята и мисията на Червенокръсткото движение в световен мащаб, с неговите основни принципи, с емблемата. Научават повече за неговия основател Анри Дюнан, запознават се със сферите на дейност на БЧК и на БМЧК. Разучават структурата и принципите на организацията с помощта на интерактивни методи за обучение. 
Получават правомощие да станат членове на организацията, да преминават специализирани обучение, възможност да участват в кампании като технически екип.


Специализирано обучение по тема – Ниво 1

След като е научил какви са сферите на дейност на БМЧК, доброволецът си избира какво му е най-интересно и за какво би искал да научи повече, за да участва пълноценно в различни инициативи от тази сфера. Той преминава специализирано обучение, което дава начални специфични знания по една от темите, по които работи БМЧК. Доброволецът има задължение да участва в миннимум една инициатива по темата, а правомощията които има са участие в кампании/акции, популяризиране на темата и привличане на нови доброволци.

Презентатори – Ниво 2

Обучението задълбочава знанията по темата и подготвя участниците за презентиране на темата пред аудитория. След като доброволецът вече е избрал сфера, в която да се развива и е получил нужните знания по темата, той може да премине 2-я обучителен модул, който ще го подготви да предава знанията си на други доброволци, ще го научи как да обучава връстници. Доброволецът бива подготвен как да говори пред аудитория, как да структурира лекция и да я изнесе. Задълженията на доброволеца след преминаването на обучение от второ ниво са паниране и провеждане на презентации в училища,  активно участие в планирането и осъществяването на инициативи. А правомощията които придобива са следните: Ко-водене на обучения на Ниво 1; След два пъти ко-водене, самостоятелно водене на обучения на добро-волци на Модул 1; Организиране и участие в кампании/ акции; Работа с потребители на социални услуги (ако темата го предполага).

Обучаващи на презентатори – Ниво 3

Обучението надгражда и актуализира знанията по темата, както и уменията за презентиране и разширява инструментариума от подходи при работа с различни аудитории. Включва детайлна, задълбочена и актуализирана информация по темата във всички нейни аспекти, както и техники и методи за предаване на информация, лидерски умения и др.
Задълженията, които имат доброволците преминали обучение на трето ниво от системата са да планират, организират и провеждът  поне 2 обучения за презен-татори. Да подпомагат  презентаторите в планирането на презентации в учи-лище.
Правомощията на доброволец обучен на трето ниво от системата на БМЧК са да обучава на Ниво 1 и 2; да организирана кампании и обучения; разработва програми за обучения; предлага  нови методи за обучения по темата, които да влязат програмата за обучение; съдава нови контакти и предлага  партньорства с други организа-ции, работещи по темата.

Обучител на обучаващи – Ниво 4

Обучението дава знания и умения за водене на обучения на всички нива от Системата на БМЧК.  Задълженията на обучител на обучаващи са : Провеждане на обучения; Организиране на национални обучителни събития; Предложения за методически разработки; Картотекиране на проведените обучения; Актуализиране на знанията по темата в съответствие с новите тенденции през годините. Обучителят на обучаващи има следните правомошия : Да провежда обучение на всички предходни нива от Системата на БМЧК; Да участва в разработването на наръчници, помагала и методически раз-работки;  Да взема участие в екипи за провеждане на национални обучителни събития; да провежда междуобластни обучителни събития; Да участва в създаване на контакти и предлагане на партньорства с други организа-ции, работещи по темата.