Положителните образи

Проект “Положителни образи

Проектът „Положителни образи” в България е част от три годишен проект, координиран от Британския Червен кръст, който се осъществява основно във Великобритания, Австрия, Гърция и Дания. Българският младежки Червен кръст спечели малък грант и се включи в проекта, като осъществява мини-проект в рамките на 8 месеца (октомври 2010 – май 2011).

Цел

Проектът е фокусиран върху тематиката за миграцията и проблемите на бежанците и да цели основно да насърчи положителните нагласи в младите хора към бежанците и мигрантите, като им даде възможност да разберат повече за тях, за узнаят повече за техните страни, за причините, които са ги довели в България, за проблемите им и за мястото им в нашето общество.

Ателиета

Дейностите по проекта се осъществят в рамките на 6 месеца, от които 5 месеца се състоят в ателиета в шест столични училища. Ателиетата се провеждат два пъти в месеца и се водят от двама фасилитатори, доброволци на БМЧК, които са обучени за целта.  Ателиетата са на теми, свързани с бежанските проблеми, миграцията като феномен, мигрантите в България, трудностите, през които те минават и животът им у нас, развитието в различни страни и фактът, че множество хора от по-слабо развитите страни ежедневно мигрират, за да търсят по-добър живот. Ателиетата са базирани неформални методи на обучение, като игри, дискусии и работа в малки групи.

Помагалото, по което се работи е разработено от Британския Червен кръст и може да бъде изтеглено на български тук: Positive Images T-Kit BG_final

Заключително ателие за представяне на методите по проекта ще се проведе в Червената къща, като целта му е да  представи на по-разнообранза публика предложената обучителна методика „Положителни образи”.

Кампания

Освен ателиетата се осъществи кампания по повод Световния ден за елиминиране на всички форми на расова дискриминация – 21 март. Участниците в проекта направиха кампанията на 4 пункта в София, на които занимаваха минаващите хора с игри и има раздаваха стикери. Целта на кампанията беше да се повиши информираността на обществото за проблемите на бежанците и мигрените у нас.

Фейсбук група: Търсят се: положителни образи =)

Отчет от кампанията можете да изтеглите тук:  CAMPAIGN REPORT

Резюме на проекта можете да изтеглите тук: BULLETIN

 

 

 

Проект “Положителните образи на имиграцията в България”

Print

“Положителните образи на имиграцията в България” е проект на Български младежки Червен кръст, който се осъществи от 1 април до 30 юни 2013 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, по схема BG EIF 2011/01, Дог. № BG EIF 2011/01-03.03. Основната цел на проекта беше да се повиши осведомеността на младите хора, приемащото общество като цяло и медиите в регионите София-град, Пловдив, Варна и Бургас за миграционния феномен и да се подпомогне формирането на позитивно отношение и нагласи към връстници и техните семейства от мигрантски произход в градовете с най-значими мигрантски общности в страната.

Основните дейности по проекта бяха провеждането на национално и регионални обучения за доброволци „Положителни образи” с цел изграждане на младежки лидери, които да се превърнат в двигатели на поведенческа промяна сред местната младежка общност и по-широката общественост, разпространявайки хуманитарните принципи и ценности – зачитане на различията и недискриминация. Те бяха обучени по специално разработена по метода „връстници обучават връстници” програма, която по-късно беше обобщена в специализирано ръководство за обучители по разпространение на хуманитарните ценности, насърчаване на културното многообразие и недискриминацията. Така обучените доброволци имаха за задача да организират младежки информационни кампании по повод Международния ден на културното многообразие (21 май) в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас под мотото „Многообразието дава вкус на живота”. По един интерактивен, забавен и непосредствен начин кампанията се опита да изгради един по-позитивен образ на имигрантите в България и да акцентира върху уникалния принос на мигрантските общности за изграждането на една по-богата и многообразна култура.

Част от процеса на популяризиране на хуманитарните ценности, културното многообразие и недискриминацията беше и провеждането от обучените по проекта доброволци на обучителни сесии в училища в София, Пловдив, Варна и Бургас, както и провеждането на студентски форуми и събития в четирите града с цел достигането до по-широка и разнообразна младежка аудитория.

В рамките на проекта бяха обучени около 30 национални и 50 регионални обучители по темата, които от своя страна достигнаха с обучителни сесии в училище над 1700 свои връстници в четирите най-големи града в страната.

За повече информация можете да се обръщате към Милена Иванова, ръководител на проект „Положителните образи на имиграцията в България”: m.panayotova@redcross.bg.

 

Проект „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България”

 

Проект „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България” стартира през 2003 г. с финансовата подкрепа на Министерството на Външните работи на Кралство Норвегия и Норвежкия Червен кръст. В рамките на първия му етап сътрудници на Телефоните на доверието към Българския Червен кръст в София, Русе, Пловдив и Ямбол бяха обучени да предоставят информация и консултации на потенциални мигранти и техните семейства за рисковете от попадане в трафик на хора. През 2005 г. приключи вторият етап и стартира третият етап на проекта. В периода август 2004 г. – август 2005 г. 13 областни организации реализираха разнообразни инициативи за мобилизиране на местните общности с цел превенция на трафика на хора сред децата и младите хора. Съвместно с Мисията в България на Международна организация по миграция беше обявен национален конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема „Трафикът на хора – новото робство”, в който със свои произведения участваха повече от 200 деца и младежи от цялата страна. Авторите на най-добрите творби получиха награди от Българския Червен кръст, Международна организация по миграция и Министерство на труда и социалната политика по време на церемония, която се проведе на 24 юни 2005 г. Изготвено беше Ръководство за обучаващи по превенция на трафика на хора, което ще бъде преведено на английски език и изпратено до всички национални дружества на Червения кръст, участващи в Европейската мрежа за сътрудничество на Национални дружества на ЧК/ЧП в отговор на трафика на хора.

 

Проект “Намаляване на здравните щети сред интравенозно употребявашите наркотични вещества в област Стара Загора”

През април 2005 г. БЧК стартира проект, финансиран от Регионалната делегация на МФЧК/ЧП, който се изпълнява на територията на област Стара Загора, и има за цел да се достигне до лицата, които употребяват венозно наркотици. Дейностите, които екипът на БЧК изпълнява в този град са подобни на осъществяваните от екипите, които работят по Компонент 4 на Програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН в България” дейности, а именно директна работа на терен с венозно употребяващи наркотици лица; консултиране и насочване за изследване и лечение; предоставяне на информационни материали; презервативи; лубриканти; обмен на еднократни игли и спринцовки; информиране на обществеността за идеологията на проекта. Екипът към БЧК се състои от трима, обучени работника на терен, и си сътрудничи с представители на местните власти и институции.

 

Проектът “Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции” , се реализира с финасовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец, зона Европа в периода 01.12.2010 – 30.11.2014 г.

Цел на проекта           

Деинституционализация на децата в социалните заведения и осигуряване на

подкрепа за успешната им интеграция в обществото.

КОМПОНЕНТ 1:  Насърчаване на приемната грижа в България/ Консултативен център за приемна грижа на БЧК.

Целеви групи:

 • потенциални и настоящи приемни родители;
 • доброволци на БМЧК;
 • представители на институции и неправителствени организации.

Дейности:

 • проучване на нагласите по отношение на приемната грижа в българското общество;
 • създаване на консултативен център за приемна грижа;
 • провеждане на национална информационна кампания за

приемната грижа;

 • лобиране пред държавните институции за промяна на законодателството за подкрепа на приемната грижа.

КОМПОНЕНТ 2: Създаване на защитено жилище за млади хора, напускащи социалните институции

Целеви групи :

                Млади хора, напускащи детските социални институции, доброволци на бмчк, представители на институции и неправителствени организации.

Дейности:

 • изграждане на защитено жилище за млади хора, напускащи детските социални институции;
 • развиване на житейски умения, включително и професионални умения на младите хора в защитеното жилище;
 • създаване на партньорства с корпоративния сектор за обучение и стаж на младите хора в защитеното жилище;
 • създаване на партньорства за субсидирано настаняване на младите хора, напускащи защитеното жилище;
 • продължаващо обучение за младите хора чрез менторски програми за подготовка за приемни изпити във висши учебни заведения и чрез професионалните обучения, предоставяни от агенцията по заетостта;
 • въвличане на младите хора, напускащи детските социални заведения в традиционните дейности на БМЧК.

 

Проект “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”

От юни 2005 г. Българският младежки Червен кръст работи по проект “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”. Проектът, който се осъществява в партньорство с Coca Cola – България цели да се повиши нивото на грамотност и любознателност на децата от 8 до 11 г. В изпълнението на първата фаза на проекта, която продължи до декември 2005 г., участваха два Областни съвета на БЧК – в Смолян и София. Беше създаден извънкласен модел за развиване на уменията за четене и писане, помагалото „Книги на моето детство”, „Пътеводител за родители”, „Кратко указание за учители” и „Пътеводител за доброволци”. Доброволците преминаха и специално обучение за работа с модела и комуникация с деца в начален курс на обучение. В рамките на първата фаза на проекта беше проведена и национална дарителска кампания под мотото “Книги на моето детство”, в която взеха участие 28-те областни организации. Бяха дарени над 22 000 детски книги, които се разпределиха според нуждите в училищни библиотеки, детски социални заведения, читалища и др. От април 2006 г. се предвижда стартирането на втората фаза на проекта, която е насочена към разширяването на обхвата на проекта. Предвижда се и втори етап на Националната дарителска кампания „Книги на моето детство”.

 

ПРОЕКТ “ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦА”

Проектът “Подготовка за защита на деца” е финансиран от Европейската комисия и е изготвен изцяло съобразно нейните политики и препоръки, допълва политиката за подготовка на гражданите в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Той има за цел да развие успешното сътрудничество между поколенията в предаването на умения за справяне в риск. Целевата група са деца от 8 до 12 години, техните родители, баби и дядовци.

Координатор на проекта е Френски Червен кръст с партньори Белгийски Червен кръст, Български Червен кръст, Финландски Червен кръст, Университет „Париж Декарт”, Лаборатория за психология, свързана с околната среда, Френското министерство на вътрешните работи и Френското министерство на устойчивото развитие.

Настоящият проект няма за цел да разглежда конкретни рискове за децата (домашни, на улицата, в училище и др.), а по-скоро да ги научи как да реагират адекватно, когато са изправени въобще пред опасна ситуация, как да анализират положението и да намират точното решение, което ще им помогне да изградят индивидуални защитни механизми.

За да постигне целите си за по-добра подготовка на деца в ситуации на бедствия, проектът ще изследва подготовката на децата в държавите, в които ще се осъществява, както и ефекта от различни методи, използвани за предаване на нужните знания в тази област. Следващият етап ще бъде разработването на педагогически инструменти за подготовка при бедствия, които да насочат възрастните (родители, учители и др.) как да съдействат на децата за усвояване на нужните знания за защита. Педагогическите инструменти ще бъдат преведени и тествани в три от държавите, участващи в проекта (България, Франция и Белгия).
Известно е, че уменията за осъзнаване и вземане на решения при децата се изграждат при общуването им както с техни връстници, така и с по-възрастни хора. Ето защо приетият в проекта подход е насочен към разработването на оригинална програма, насочена не само към деца, а и към родители, учители и хора в напреднала възраст.

________________________________________________________________________________

За контакти:
Радостина Гетова, координатор
Тел: +359 2 81 64 781, Тел./факс: +359 2 81 64 780
e-mail: r.getova@redcross.bg

 

Проект “Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръстки подход в Европа”

През април 2007 г. Фондация „Вила Мараини”/Италиански Червен кръст беше инициатор за кандидатстването със съвместен проект по програма „Превенция на наркоманиите” на Европейската комисия, включващ Вила Мараини, като координираща организация и Български Червен кръст, Френски Червен кръст, Латвийски Червен кръст, Португалски Червен кръст като партниращи организации и Хърватски Червен кръст и Македонски Червен кръст като асоциирани партньори по проект „Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръстки подход в Европа”. Проектът бе одобрен от Европейската комисия с период на осъществяване от 30 декември 2008 г. до 29 декември 2010 г.

Сред целите на проекта е превенцията на употребата на наркотични вещества, намаляването на здравните щети сред интравенозните наркомани и промотирането на заместителна терапия, както и създаването на мултидисциплинарна мрежа от Национални дружества, които да разширяват познанията и повишават чувствителността на обществото относно социалните и здравни проблеми предизвикани от употребата на наркотични вещества.

В момента успешно функционират т.нар. ‘дроп-ин’ центрове в градовете Русе и Кюстендил, в която една от основните дейности е обмена на игли и спринцовки (т.е. служителите на тези центрове раздават чисти игли и спринцовки, като наркозависимите връщат употребяваните такива). Основната цел е да се намали риска от разпространението на HIV/СПИН, Хепатит В и С и Сифилис.

Съвместно с тази дейност, екипът в центровете организира и осъществява психологични консултации за своите клиенти, придружава ги в различни институции за тестване на HIW/СПИН и Туберколоза. В случаите, когато е необходимо, клиентите биват препращани към съответните институции за оказване на специализирана помощ (правна, здравна, социална и др.)

В периода 01 декември 2009 – 31 януари 2010 в Русе са осъществени 70 уникални контакта, а в Кюстендил те са 120 случая на хероинозависими.

 

Проект “Здраве в училище”

Проектът „Здраве в училище” беше реализиран от Български младежки Червен кръст /БМЧК/ с финансовата подкрепа на Kraft Cares в периода 2007 – 2010  г.  Целевата група на проекта бяха деца от трети клас, а целта му беше да създаде устойчиви знания и навици за здравословно хранене и активен начин на живот сред тях. В рамките на този проект беше разработена методология за преподаване – помагала за ученици, за учители, информационни материали за родители.

Проектът стартира в 10 области и постепенно се разрасна до 19. Разширяването на проекта се дължи на обстоятелството, че през учебната 2009/2010 г. той беше обявен за „отворен” и всяка областна организация на БЧК можеше да заяви помагала и да насърчава работата по него в повече училища. Проектът получи широко одобрение от децата, учителите и родителите, поради което през 2009 г. се наложи отпечатването на значителен брой допълнителни помагала за ученици – 7 500.

Заниманията по проекта се разнообразяваха непрекъснато, като по места имаше редица случаи на проявена креативност от страна на учителите и учениците в онагледяването на информацията, предоставена в помагалата. Съзнавайки важната роля на семейството в изграждането на навици за здравословен начин на живот, БМЧК усилено работеше за активното включване на родителите в дейностите по проекта. Част от дейностите, инициирани от учениците по време на проекта, са провеждането на открити уроци с присъствието на родители, представители на РИО, гости и др., организиране на „плодови работилници” от децата от класовете, работещи по проекта, заедно с доброволци на БМЧК, провеждане на зелени училища по здравословното хранене и здравословен начин на живот и др.

В края си проектът се радваше на огромен интерес – през учебната 2009/2010 г. по него работиха над 7400 деца и над 380 учители. Той приключи в края на същата учебна година, но поради силния интерес, осъществяването му продължи в редица области и след изтичане на финансирането му.

Едно от съществените предимства на проекта беше възможността за осъществяване на контакт и сътрудничество с редица училища, които биха могли да бъдат партньори на организацията и за в бъдеще. Значителният принос на проекта към подобряването на здравния статус на децата и силния интерес, проявен от тях към темата за здравословно хранене, са причина за продължаването на дейностите и след приключването на проекта и повод за търсене на подкрепа за него и за в бъдеще.

Финален отчет от проетка можете да намерите тук: Narrative Report

 

Проект “Застъпничество за права на детето в детски социални заведения в България”

Проектът стартира през 2003 г. под името “Превенция на насилието в детски социални заведения” (ДСЗ). Той се изпълнява за срок от 3 години и е финансиран от швейцарската фондация „Хирцел” и Швейцарския Червен кръст.

Проектът е вдъхновен от желанието на младите хора от БМЧК да помогнат на своите връстници от ДСЗ да научат правата си и успешно да предотвратяват случаи на конфликти и насилие.

Средството за това виждаме във въвеждането на традиционния за организацията модел за обучение на връстници от връстници по темите на човешките/детските права и превенция на насилието.

Екипите на БМЧК, заедно с техните връстници от детските социални заведения, създават групи за застъпничество, които се превръщат в място, където на децата се дава възможност сами да разрешават общи проблеми.

Проектът разкрива пред доброволците редица възможности, като най-съществената от тях е, че прилагайки систематичен подход при работата, те могат да повлияват за трайното подобряване на атмосферата в институциите. За целта доброволците на БМЧК преминават двумодулно обучение за спецификата на работата с деца от ДСЗ и права на детето.

През 2003-2004 г. проектът работи в пет области: Ловеч (ДОВДРЛГ “Параскева Нейкова”); Пловдив (ДОВДРЛГ “Люба Тенева” ); Монтана (ДОВДРЛГ – гр. Берковица); Смолян (СПИ “Максим Горки”- с. Стойките) и Габрово (ДОВДРЛГ – гр. Габрово).

Резултатите от тази първа фаза показаха, че създадените групи по застъпничество работят предимно за разрешаване на индивидуални конфликти, а доброволците играят роля при медиирането им. В резултат на създадената група за застъпничество в СПИ – с. Стойките атмосферата в интерната беше коренно променена. Децата от Габрово, Берковица и Ловеч научиха своите права и задължения и осъзнаха факта, че правото да не бъдеш насилван е част от комплекса права, които не бива да бъдат нарушавани, и че формата на детско самоуправление им дава възможност да поемат отговорности и да подобряват живота на малката им общност.

През 2004 г. започнаха работа и следващите 10 области: Плевен, Варна, София, Благоевград, Ямбол, Велико Търново, Бургас, Враца, Русе и Търговище.

В резултат на опита, натрупан през 2003-2004 г., проектът преосмисли концепцията си и сега доброволците на БМЧК от медииране на индивидуални конфликти имат възможност да помагат на връстниците си да решават общи проблеми.

Позитивирането на проекта и фокусирането му върху правата на детето наложи и промяна на заглавието му от “Превенция на насилието” в “Застъпничество за правата на децата”, което бе възприето от януари 2005 г.

Проектът еволюира не само по отношение на наименованието си, но и като концепция. Ако досега децата и доброволците осъществяваха традиционно разнородни дейности, то сега децата са готови да започнат сами да вземат решения.

През 2006 г. продължава работата по проекта в три от Областните съвети на БЧК – в Плевен, Търговище и Смолян. Искрено се надяваме проектът да има своето логическо развитие, защото добрите идеи и добрите дела трябва да намират продължение.