Национален конкурс “Частица от теб може да бъде за някого целият свят!”

ТЕМА: ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ЖИВОТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИЗКУСТВОТО

Изпълнителната агенция по трансплантация, в партньорство с Български младежки Червен кръст, обявява национален конкурс за художествени и дигитални произведения, пресъздаващи живота на пациентите преди и след трансплантацията, както и акта на донорството като хуманен жест в човешките взаимоотношения.


Целите на конкурса са:

 • Благотворителен търг на избраните произведения, от който събраните средства ще бъдат разпределени към сумата за изграждане на Паметник на донора в Южен парк, от една страна и от друга – към Фонд на БМЧК за насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/или нисък социален статус.
 • Съставяне на детска книжка за човешкото тяло от екип финалисти от художествената област, в която ще бъде подробно визуално и текстово обяснено „Що е то донорство и Що е то трансплантация?“
 • Изработване на анимационен филм за донорството и трансплантацията от финалистите от дигиталната област.

Резултатите от конкурса са насочени към повишаване осведомеността на обществото за донорството и трансплантациите и по-специално на децата и младежите, чрез по-достъпен и забавен начин на предоставяне на информацията.

Съвместната инициативата е продължение на проведените през годините от Български младежки Червен кръст конкурси за уязвими деца и младежи, които желаят да развиват творческите си способности в сферата на изобразителното изкуство. Тази година обхватът на потенциалните заинтересовани страни се увеличава и с нова категория участници – ученици, студенти и докторанти от художествени училища и университети, пациенти с редки заболявания, трансплантирани пациенти от пациентски организации, живи донори и близки на донори с художествена дарба.

Подборът на кандидатите ще бъде направен от експертна комисия, която ще включва представители от художествени институции, специалисти от определени сфери на художественото и дигитално изкуство, както и служители от двете иницииращи конкурса структури – Изпълнителна агенция по трансплантация и НС на БЧК, дирекция „БМЧК”.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Радостина Гетова, главен експерт „Връзки с обществеността”, Изпълнителна агенция по трансплантация, тел. 0884 261 877 и e-mail: radostina.getova@bgtransplant.bg и Диляна Димитрова, експерт „Социални дейности и комуникации“, Дирекция „БМЧК”, тел. 0886 281 858 и e-mail: d.dimitrova@redcross.bg.


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Направления за кандидатстване:

 1. Раздел „Изящно изобразително изкуство“:
  – Живопис;
  – Графика;
  – Скулптура;
 2. Раздел „Приложно изобразително изкуство“:
  Дърворезба;
  Текстил;
  Керамика;
 3. Раздел „Дигитални изкуства“В конкурса могат да участват:
  1. Деца и ученици от V до XII клас, разделени в следните възрастови групи:
  > I група – V – VIII клас;
  > II група – IX – XII клас;
  > III група – деца със специални образователни потребности;
  2. Студенти и докторанти от художествени и дигитални специалности;
  3. Талантливи пациенти с редки заболявания, трансплантирани пациенти от различни пациентски организации, живи донори и близки на донори;

Условие за участие:
Всеки участник има право да изпрати не повече от две произведения като може да използва всички видове живописни, графични, приложни и дигитални техники.

ХУДОЖЕСТВЕНО НАПРАВЛЕНИЕ
Формат 35 х 50 см, без паспарту, както и произведения на ръчния труд (пластики, керамики и др.).

ДИГИТАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
Произведенията да бъдат записани на дигитален носител във формат, подходящ за стандартна операционна система;

Всяка творба трябва да е придружена от следната информация:
> Три имена и населено място, телефон за контакт;
> Възраст/клас/училище; студент/докторант – курс/година, университет;
> Вид трансплантация, вид рядко заболяване, жив донор или близък на донор;

За художествените произведения информацията трябва да бъде прикрепена в долния десен ъгъл на гърба на творбата или на основата на пластика, керамика и др.

За дигиталните произведения информацията трябва да бъде разпечатана във формат А4 и приложена към тях.


Процес на кандидатстване:
1. Кратко портфолио за участия, ако има такива в изложби и други конкурси;
2. Изискуеми документи за деца/младежи със специални образователни потребности
>> Документи от компетентните институции, доказващи:
>> Конкретното физическо или психическо състояние на кандидата
>> Служебна бележка за социалния статус на кандидата

Критерии за оценка:
1. Оригиналност и творчески подход
2. Основни принципи на изграждането им (ритъм, симетрия, асиметрия и контраст) и видове композиционни решения
3. Социален статус
4. Специфика и профил на кандидата / кандидатите

Компетентно жури в отделните категории ще извърши подбор по предварително зададени критерии.

Във всяка група ще бъде присъдено I-во, II-ро и III-то място.

Краен срок за кандидатстване: 10.09.2017 г.

Моля, изпращайте вашите кандидатури, както следва:

Деца и ученици от V до XII клас и деца със деца със специални образователни потребности на адреса на съответната областна организация или на адреса на НС на БЧК, дирекция „БМЧК”: п.к. 1407, София, бул. „Джеймс Баучер”, 76;

Студенти и докторанти от художествени и дигитални специалности, талантливи пациенти с редки заболявания, трансплантирани пациенти от различни пациентски организации, живи донори и близки на донори на адрес: Изпълнителна агенция по трансплантация, п.к. София 1202, ул.”Бр. Миладинови” 112

Основание на кандидатурите: ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ „ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“

Творбите, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

Изпълнителна агенция по трансплантация и Дирекция „БМЧК” не поемат ангажимент за връщане на произведенията до техните податели.