Европейска младежка конференция в България

Написана от Диляна Димитрова

european youth

Българският младежки Червен кръст, чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.
Представители на Българския младежки Червен кръст често вземат участие в различни форуми на национално и международно ниво, стремейки се, в унисон с принципите на международното червенокръстко движение, да представят и да дават гласност на мненията и позициите на членовете и доброволците на организацията, както и на уязвимите млади хора, с които работим.
Наши представители взеха активно участие и в Европейската младежка конференция, която се проведе в периода 17-19.04.2018 г. в гр. София.
В продължение на работата, стартирала по време на Европейската младежка конференция в Талин, и на резултатите от проучвания сред близо 50 хиляди млади хора в Европа, участниците във форума изработиха 11 европейски младежки цели, които дават гласност на най-приоритетните за младите хора проблеми и предизвикателства. Целите са резултат от тридневната усилена съвместна работа на над 250 младежки делегати, представители на организации, институции и партньори. Много от младежките цели са в унисон с приоритетните области на дейност на нашата организация, особено що се отнася до качественото включване на младежи в риск, фокусът върху психичното здраве на младите хора и опазването на околната среда.
Освен чрез участието на свои представители в тематичните работни групи, Българския младежки Червен кръст беше представен и от Мария Христова - доброволец на организацията, която беше избрана за член на екипа от фасилитатори на конференцията – още едно признание за високото ниво на подготовката, уменията и качествата на доброволците на БМЧК.
В обобщение можем да посочим, че изработените по време на Европейската младежка конференция Младежки цели са изключително важен и качествен резултат от работата на участниците в конференцията и са полезен инструмент за изработване на бъдещи национални и европейски политики, както и за провеждане на конструктивен диалог между младите хора, организациите и институциите.