Обучение по Първа долекарска помощ

Написана от Диляна Димитрова

pdppВ залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение по Първа долекарска помощ за четиринадесет доброволци на БМЧК. Обучител бе Ивана Янева, доброволец обучен на национално ниво по темата. Обучението включваше теоретична и практична част. Обучителят представи спасителната верига при оказване на първа помощ; кръвотечение и кръвоспиране; рани; шок; счупвания и др. Доброволците се запознаха с различните видове превръзки в зависимост от нараняването и материалите, които се използват – цитопласт, лейкопласт, стерилна превръзка, триъгълна кърпа, бинт и превързочни пакети. Представена бе демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио -  пулмонална ресусцитация. Участниците в обучението имаха възможност да приложат наученото и се справиха успешно при демонстрацията върху учебния манекен. Участниците бяха запознати с последователността на действията и стъпките, когато има човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване и др.