ПРОЕКТ: “Партньори за социална промяна”

Написана от BRCY

velux2Програма „ПАРТНЬОРИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА” „Партньори за социална промяна”, финансирана от Фондация “Велукс”, е програма на БМЧК, чиято основна цел е да подкрепи и да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, пред които се изправят уязвимите деца в България. За да постигне това, програмата има много разнообразни дейности, допринасящи към тази цел, които са организирани в няколко направления:

 

1) МАЛКИ ПРОЕКТИ. Схемата за финансиране на малки проекти предоставя възможност на неформални групи от млади хора, както и на клубове на БМЧК в различни населени места  да кандидатстват с малки проекти, планирани и написани от младежи (настоящи или бъдещи доброволци на БМЧК), които да бъдат осъществени от млади хора и да допринасят за изпълнение на Стратегия 2015 на БМЧК. Проектите могат да бъдат на различни теми и да се занимават с разнообразна проблематика, но всички те трябва да бъдат ръководени и осъществени от млади хора, поне част от проблемите, които проектът ще реша да са проблеми на младите хора и да е базиран в местна общност, която да бъде въвлечена в осъществяването на проекта. Чрез този инструмент БМЧК по места ще може да допринася за подобряване на състоянието и възможностите на уязвими младежи, чрез нови дейности, най-вече чрез дейности, в които се осигурява устойчивост чрез въвличане на местната общност, а като добавена стойност, младежи от БМЧК, ще се участ да планират и осъществяват проекти.

2) ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА. В рамките на това тематично направление, в програмата са предвидени обучение, целящи да изградят капацитет в организацията. Например, обучения за психолози, които да станат обучители по ПСП, които да обучат членовете на Младежките аварийни екипи, както и други доброволци, като го оборудват със знания и умения за това как да правят ателиета в училища, свързани с ПСП. Работата в училища е насочена към две възрастови групи: начален и гимназиален курс на обучение. Доброволците на БМЧК ще бъдат обучение да правят по 3 надграждащи ателиета с всеки клас или група ученици, като темите, които ще разглеждат са свързани със стрес, напрежение, ментално здраве, идентифициране на кризи и адекватна реакция при такива, и други теми от сферата на психосоциалната подкрепа.

3) ЛЕТНИ ЛАГЕРИ. В рамките на програмата, БМЧК ще организира 8 летни лагера за 3 години, които са насочени към три целеви групи: ? Лагери за деца-бежанци. Тези лагери се правят ежегодно от Бежанско мигрантската служба на БЧК, а благодарение на програмата, ще бъдат осъществявани съвместно между БМЧК и БМС. Целта на лагерите е да подпомогне децата да се интегрират по-лесно и плавно в средата и училището в България. Лагери за деца-клиенти на социалните услуги на БЧК (центрове за настаняване от семеен тип и др.), намиращи се в Пазарджик, Добрич, Русе, а за в бъдеще и в Созопол. Децата, които ползват услугите са най-често силно уязвими – от проблемни семейства, претърпели насилие и др., а тези лагери целят да им окажат необходимата за тях подкрепа. ? Лагери за талантливи деца със специални нужди. Тези лагери са насочени към деца със специални нужди или социално слаби, чиито единствен шанс за успех е техният талант – ако имат такъв. В рамките на тези лагери децата ще имат възможност да усъвършенстват талантливите си, като същевременно получат подкрепа, като БМЧК ще работа по посока на това най-талантливите от тях да могат да продължат обучението си и след лагера. Всички летни лагери ще бъдат организирани и проведени от специално обучени доброволци на БМЧК, подкрепяни от служители.

4) ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА. ЦОП е социална услуга за деца в риск. В него работят психози, социални работници и други компетентни лица, които предоставят подкрепа на деца, като някои от типичните дейности на един ЦОП са дейности за: деинституционализация и реинтеграция на деца от специализирани институции, приемна грижа и осиновяване, превенция на изоставянето, превенция на насилието, превенция на отклоняващо се поведение, превенция на отпадане от училище. В рамките на програмата ще се създаден ЦОП в гр. Созопол.

5) ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ. Допълнително има предвидени различни дейности, които подпомагат работещите по програмата служители и доброволци: – Обучение за напреднали по методи за застъпничество – Обучение за напреднали по фондонабиране – Устие на доброволци на БМЧК на международната „Академия за лидери”, организирана ежегодно от Датски младежки Червен кръст – Летен лагер за обмяна на опит и идеи между доброволци на БМЧК и ДМЧК. Програма „Партньори за социална промяна” ще се осъществи в рамките на 3 години: от 10.2012 до 10.2015. Програма „Партньори за социална промяна“ се осъществява със щедрата подкрепа на Фондация „Велукс“ и методологичските съвети на Датския Червен кръст.