ПРОЕКТ: „Заздравяване на психосоциалните методи и практики за изграждане на устойчивост у жени, жертви на домашно насилие“

Написана от BRCY

Цел на проекта:

Да създаде методи и да заздрави реинтеграцията и устойчивостта на жени и техните деца, които са преживели домашно насилие, в рамките на техните местни общности в България, Унгария, Дания и Румъния.

Основни направления:

Направление 1: Създаване на методология и обучителен пакет по психосоциална подкрепа за с цел подпомагане на жени, засегнати от домашно насилие

Направление 2: Изграждане на капацитета на служители и доброволци, които да са в състояние да прилагат психосоциалната методология в рамките на провеждани обучения и чрез дейности в мрежа/ група и менторство

Направление 3: Покачване на устойчивостта на жените – жертви на насилие чрез пилотно прилагане на методологията

Направление 4: Покачване на осведомеността на местната власт и общността за потенциала на психосоциалните методи и нужди и за нуждите на жертвите на домашно насилие

Дейности:

  • Стартиращо обучение по психосоциална подкрепа
  • Международен семинар за споделяне на добрите практики
  • Обучение на обучаващи за психосоциална подкрепа
  • Обучение на доброволци по психосоциална подкрепа
  • Изграждане на 6 подкрепящи групи, съобразно методологията
  • Международни тематични дни за доброволци
  • Международен семинар за споделяне на добрите практики и опит

Очаквани резултати:

Доброволци и служители, работещи с жертви на домашно насилие са подобрили знанията си за това как да предоставят психосоциална подкрепа на тази целева група

Всички партньори са покачили техния капацитет за изграждането на подкрепящи групи/ мрежи за жертви на домашно насилие

Изграждане на модел, базиран на работата на доброволци в жертви на домашно насилие, който може да бъде мултиплициран в други държави и/ или области

Изграждане на подход за психосоциална подкрепа, който е базиран и адаптиран към съответните национални специфики

Видове на създадените изходни материали:

Наръчник за обучители по психосоциална подкрепа и изграждане на Подкрепящи групи/ мрежи

Наръчник за доброволци по психосоциална подкрепа и изграждане на Подкрепящи групи/ мрежи

Модел, базиран на работата на доброволци за работа в жертви на домашно насилие и изграждане на Подкрепящи групи/ мрежи

Местна общност и Областен съвет на БЧК, където ще се осъществява пилотния проект: Пловдив

Координиране и мониториране на проекта: Координирането на проекта ще става от страна Дирекция „БМЧК“, а дейностите и локалното техническо организиране и координиране ще се осъществява от Обл. С на БЧК – Пловдив. Вътрешния мониторинг се осъществява от Дирекция „БМЧК“, проектния мониторинг – от Датски Червен кръст, а финалния одит ще се извърши от външен одит, с който е предвидено да се сключи договор.