ПРОЕКТ: “Положителни образи“

Написана от Super User

positive imagesПроектът „Положителни образи” в България е част от три годишен проект, координиран от Британския Червен кръст, който се осъществява основно във Великобритания, Австрия, Гърция и Дания. Българският младежки Червен кръст спечели малък грант и се включи в проекта, като осъществява мини-проект в рамките на 8 месеца (октомври 2010 – май 2011).

Цел:

Проектът е фокусиран върху тематиката за миграцията и проблемите на бежанците и да цели основно да насърчи положителните нагласи в младите хора към бежанците и мигрантите, като им даде възможност да разберат повече за тях, за узнаят повече за техните страни, за причините, които са ги довели в България, за проблемите им и за мястото им в нашето общество.

Ателиета:

Дейностите по проекта се осъществят в рамките на 6 месеца, от които 5 месеца се състоят в ателиета в шест столични училища. Ателиетата се провеждат два пъти в месеца и се водят от двама фасилитатори, доброволци на БМЧК, които са обучени за целта.  Ателиетата са на теми, свързани с бежанските проблеми, миграцията като феномен, мигрантите в България, трудностите, през които те минават и животът им у нас, развитието в различни страни и фактът, че множество хора от по-слабо развитите страни ежедневно мигрират, за да търсят по-добър живот. Ателиетата са базирани неформални методи на обучение, като игри, дискусии и работа в малки групи.

Заключително ателие за представяне на методите по проекта ще се проведе в Червената къща, като целта му е да  представи на по-разнообранза публика предложената обучителна методика „Положителни образи”.

Кампания:

Освен ателиетата се осъществи кампания по повод Световния ден за елиминиране на всички форми на расова дискриминация – 21 март. Участниците в проекта направиха кампанията на 4 пункта в София, на които занимаваха минаващите хора с игри и има раздаваха стикери. Целта на кампанията беше да се повиши информираността на обществото за проблемите на бежанците и мигрените у нас.

positive images2

“Положителните образи на имиграцията в България” е проект на Български младежки Червен кръст, който се осъществи от 1 април до 30 юни 2013 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, по схема BG EIF 2011/01, Дог. № BG EIF 2011/01-03.03. Основната цел на проекта беше да се повиши осведомеността на младите хора, приемащото общество като цяло и медиите в регионите София-град, Пловдив, Варна и Бургас за миграционния феномен и да се подпомогне формирането на позитивно отношение и нагласи към връстници и техните семейства от мигрантски произход в градовете с най-значими мигрантски общности в страната.

Основните дейности по проекта бяха провеждането на национално и регионални обучения за доброволци „Положителни образи” с цел изграждане на младежки лидери, които да се превърнат в двигатели на поведенческа промяна сред местната младежка общност и по-широката общественост, разпространявайки хуманитарните принципи и ценности – зачитане на различията и недискриминация. Те бяха обучени по специално разработена по метода „връстници обучават връстници” програма, която по-късно беше обобщена в специализирано ръководство за обучители по разпространение на хуманитарните ценности, насърчаване на културното многообразие и недискриминацията. Така обучените доброволци имаха за задача да организират младежки информационни кампании по повод Международния ден на културното многообразие (21 май) в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас под мотото „Многообразието дава вкус на живота”. По един интерактивен, забавен и непосредствен начин кампанията се опита да изгради един по-позитивен образ на имигрантите в България и да акцентира върху уникалния принос на мигрантските общности за изграждането на една по-богата и многообразна култура.

Част от процеса на популяризиране на хуманитарните ценности, културното многообразие и недискриминацията беше и провеждането от обучените по проекта доброволци на обучителни сесии в училища в София, Пловдив, Варна и Бургас, както и провеждането на студентски форуми и събития в четирите града с цел достигането до по-широка и разнообразна младежка аудитория.

В рамките на проекта бяха обучени около 30 национални и 50 регионални обучители по темата, които от своя страна достигнаха с обучителни сесии в училище над 1700 свои връстници в четирите най-големи града в страната.