ПРОЕКТ: "Социални иновации с нови и активни граждани"

Написана от Super User

erasmusПроектът е разработен като продължение на проект „Европейските младежки доброволци като активни граждани“ в насока превенция на радикализацията и промоция на демократични ценности, фундаментални права, междукултурно разбирателство и активно гражданство.

В светлината на идентифицираните социални предизвикателства, имаме  незабавна нужда от нови и иновативни подходи към интерактивен диалог между всички заинтересовани  и участващи страни. Поради това проектът възнамерява да създаде нови възможности за младите хора да се включат  както на местно, така и на международно ниво в диалог между заинтересованите страни. Всички инициативи ще бъдат разработени и оценени с цел да бъдат събрани възможно най-добрите практики.

Водеща организация: Датски Червен кръст

Партньори: Български Червен Кръст, Румънски Червен кръст, Унгарски Червен кръст, Датски младежки Червен кръст

Продължителност: 2 години

 

Бюджет общ: 150 000 евро

За партньор БЧК: 33 000 евро

Проектът има три специфични цели:

 1. Насърчаване на взаимно разбирателство и уважение сред хора от различен етнически или религиозен произход, вярвания и разбирания, включително чрез промотиране на междукултурен диалог.
 2. Окуражаване на младежкото участие в социалния и обществен живот и развиване на практики за включване и достигане на млади хора.
 3. Подобряване на качеството на дейности, свързани с неформалното учене, младежката работа и доброволчеството.

Целеви групи на проекта:

 1. Активни млади доброволци в рамките на националните дружества на Червения кръст в държавите Дания, Румъния, Унгария и България;
 2. Органи на публичната власт;
 3. Студенти и специалисти от различни академични дисциплини;
 4. Неправителствени организации;
 5. Младежи от маргинализирани групи.

Основни дейности по проекта:

 1. Организиране и провеждане на национални и международни събития/форуми/мероприятия за младежки лидери с участие на млади хора от маргинализирани групи.
 2. Преминаване на тренинг и провеждане на обучения по утвърдена методика на Датски Червен Кръст по тема „Life Skills” (Умения за живот) - концепцията ще бъде използвана по систематичен начин като инструмент за работа с местната младеж, за подобряване на живота на маргинализирани групи като малцинства и мигранти.
 3. Участие в обучения за младежки лидери с фокус върху дигиталното младежко лидерство и влияние чрез онлайн и социалните медии.
 4. Специализирано обучение по методологията за симулация на интерактивна игра „Youth on the run” (Младежта в действие).
 5. Пряка работа с младежите от маргинализирани групи, включваща обучение и информационни срещи.
 6. Подготовка на материали, наръчници и каталог с „Добри практики“ за общодостъпната онлайн образователна платформа;
 7. Разработване и допълване на материалите в платформата и развитието ѝ като ангажираща и мотивираща дигитална платформа.

В дългосрочен план проектът ще създаде стотици ангажирани и мотивирани активни граждани в повече от 4 европейски държави, като ще достигне до значителен брой заинтересовани лица, благодарение на общодостъпна онлайн образователна платформа.