Процедура за кандидатстване

Процедурата за кандидатстване в наблюдаваното жилище започва с подаване на документи в Дирекция „Социално подпомагане“, отдел ХУСУ по адресна регистрация на младежа. Успоредно (или предварително) с административната процедура се осъществява и контакт с екипа на НЖ, договаря се опознавателна среща, която се провежда на територията на офис сградата в непосредствена близост със самото НЖ, така младежите (и придружаващите ги специалисти от предходна за младежа форма на грижа) получават реална представа за мястото, предоставяните условия, както и за изискванията и нормите, с които всеки от настанените трябва да може да спазва самостоятелно и добросъвестно. След одобрение на кандидатурата от страна на ДСП и при потвърдено взаимно съгласие от страна на младежа и екипа на НЖ се пристъпва към подписване на договор за предоставяне на социалната услуга НЖ и настаняване.