За проекта

Наблюдавано жилище „Шарената къща“ е социална услуга, предоставяща подслон и подкрепа на млади хора на възраст от 18 до 29 години, физически и психически здрави, които са отгледани в различни специализирани институции за деца, приемни семейства или са останали трайно без подкрепата на своите родни семейства. Целта на услугата е интеграция и реинтеграция на младите хора в обществото чрез повишаване на образованието и професионалната им квалификация и придобиване на основни умения за самостоятелен живот в среда близка до семейната. Капацитетът на жилището е 10 души, а времето за престой - от три месеца до две години, в зависимост от индивидуалните потребности на младежите. Материално-битовите условия в къщата са отлични – младежите се настаняват в двойни стаи за живеене, разположени на втория етаж на къщата, а на първия етаж се намират просторна кухня и трапезария, перално помещение, компютърна зала, оборудвана с личен компютър за всеки младеж, хол и кабинет за индивидуални консултации. Освен наличната материална база, в постоянна връзка с младежите са екипът от специалисти на НЖ, останалите щатни специалисти на БМЧК и доброволци на БЧК и БМЧК. Атмосферата и създадените добри традиции показват и възпитават дух на отговорно поведение, взаимопомощ и стремеж към личностно развитие. Системата от методи за социална работа е разработена и допълвана през годините от ангажираните специалисти с цел изграждане на добре работещ модел, който да подкрепя и структурира младежите в техния житейски път. Започвайки от базови умения за грижа към личното здраве и хигиена, както и основни правила в общуването с останалите настанени младежи и достигайки до изграждането и затвърждаването на общоприети човешки ценности, моделът за подкрепа е помогнал в адаптацията, израстването и справянето с трудни предизвикателства на много от младежите, ползвали наблюдаваното жилище. Планирането и постигането на конкретните стъпки в развитието на младежите се извършва с помощта на екипа от психолози, социални работници и доброволци на БМЧК и БЧК.

В рамките на социалната услуга на младежите се предоставят социални и психологически консултации, касаещи:

  • избора на възможни алтернативи за продължаване на образованието и за обучение в професия, в това число включване във вечерна и индивидуална форма на обучение за завършване на средно образование, в образователни курсове, съобразени с възможностите и интересите на младежите, кандидатстване във ВУЗ;
  • кариерно ориентиране и мотивиране за правилен професионален избор, включително обучения за умение за търсене на работа, за поведение по време на интервю с работодател, за формиране на трудови навици и постоянство при изпълнение на професионалните задължения;
  • ежедневни битови и социални умения - обучения за планиране на времето, бюджетиране, целеполагане, комуникативни умения, овладяване на ефективни поведенчески модели;
  • формиране на чувство за увереност и конкурентноспособност, на адекватна самооценка.


Ние мотивираме младите хора да работят, да познават гражданските си права и задължения, да заплащат данъци, да намерят постоянна работа и квартира, да започнат самостоятелен живот.