Наблюдавано жилище "Шарената къща"

Програмата за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/ Червения полумесец, Зона Европа, в периода 1 декември 2010г. – 30 ноември 2014 г.

Проектът е разделен на две основни части. Първата се състои в откриване на консултативен център по приемна грижа, като основната цел е насърчаване и популяризиране на приемната грижа в България. Центърът ще работи с потенциални и настоящи приемни родители в партньорство с доброволците на организацията и институции и неправителствени организации, имащи отношение към приемната грижа. Основни дейности на центъра са проучването на нагласите на обществото по отношение на приемната грижа, провеждане на обучения за бъдещи приемни родители, лобиране пред държавата за промяна на законодателството за подкрепа на приемната грижа.

Очакваният резултат от дейността на консултативния център е повишено познание и положителна нагласа към приемната грижа, увеличен брой приемни родители и редица обучения за настоящи и бъдещи приемни семейства, както и за доброволци.
Втората основна част на проекта е създаването на защитено жилище за млади хора, напускащи социалните институции, с цел постигане на успешната им интеграция и ресоциализация. Капацитетът на жилището е 12 човека, като всеки може да бъде настанен в него за не повече от година. Целта на престоя в защитеното жилище е да се развият житейски и професионални умения на младите хора, да се създадат партньорства с корпоративния сектор за обучение и стаж на настанените в жилището. Планирано е продължаващо обучение за младите хора чрез менторски програми за подготовка за приемни изпити във висши учебни заведения и чрез професионалните обучения, предоставяни от агенцията по заетостта. Всички, настанени в жилището младежи, ще имат възможността активно да се включат във дейностите на БМЧК, заедно с доброволците на организацията.

Проектът “Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции” , се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец, зона Европа в периода 01.12.2010 – 30.11.2014 г.

Цел на проекта           

Деинституционализация на децата в социалните заведения и осигуряване на

подкрепа за успешната им интеграция в обществото.

КОМПОНЕНТ 2: Създаване на защитено жилище за млади хора, напускащи социалните институции

Целеви групи :

                Млади хора, напускащи детските социални институции, доброволци на БМЧК, представители на институции и неправителствени организации.

Дейности:

  • изграждане на защитено жилище за млади хора, напускащи детските социални институции;
  • развиване на житейски умения, включително и професионални умения на младите хора в защитеното жилище;
  • създаване на партньорства с корпоративния сектор за обучение и стаж на младите хора в защитеното жилище;
  • създаване на партньорства за субсидирано настаняване на младите хора, напускащи защитеното жилище;
  • продължаващо обучение за младите хора чрез менторски програми за подготовка за приемни изпити във висши учебни заведения и чрез професионалните обучения, предоставяни от агенцията по заетостта;
  • въвличане на младите хора, напускащи детските социални заведения в традиционните дейности на БМЧК.