Структура

Според приетия през октомври 1992 г. Статут на БМЧК младите доброволци работят в клубове, организирани в учебните заведения (училища, университети), по местоживеене, както и по интереси. Младежки структури има във всичките 28 области на страната. Във всяка област Младежката организация има областен координатор.

Върховен орган на БМЧК е Националното събрание. В неговия състав влизат делегати от младежките организации от всички 28 области. Национален събор се провежда всяка година, а на две години се провежда Отчетно-изборен национален събор, който избира Председател на БМЧК и членове на Оперативното бюро и Комисия по съответствието за двугодишен мандат.

Между сесиите на Националния събор БМЧК се ръководи от Изпълнителен съвет, което е негов главен изпълнителен и разпоредителен орган. Оперативното бюро се състои от Председателя на БМЧК и шест члена, избрани от Националния събор.

Контролния в БМЧК се осъществява от Съветник по съответствието. Неговата функцията е да следи дали решенията на органите на БМЧК съответстват с Устава на БЧК, със Статута на БМЧК, с решенията на Националния съвет и с действащите вътрешно – организационни документи.