Структура

Според приетия през октомври 1992 г. Статут на БМЧК младите доброволци работят в клубове, организирани в учебните заведения (училища, университети), по местоживеене, както и по интереси. Младежки структури има във всичките 28 области на страната. Във всяка област Младежката организация има областен координатор.

Върховен орган на БМЧК е Националното събрание. В неговия състав влизат делегати от младежките организации от всички 28 области. Национално събрание се провежда всяка година, а на две години се провежда Отчетно-изборно национално събрание, което избира Председател на БМЧК и членове на Изпълнителния съвет и Съветник по съответствието за двугодишен мандат.

Между сесиите на Националното събрание БМЧК се ръководи от Изпълнителен съвет, който е негов главен изпълнителен и разпоредителен орган. Изпълнителният съвет се състои от Председателя на БМЧК и четири члена, избрани от Националналното събрание.

Контролът в БМЧК се осъществява от Съветник по съответствието. Неговата функция е да следи дали решенията на органите на БМЧК съответстват с Устава на БЧК, със Статута на БМЧК, с решенията на Националния съвет и с действащите вътрешно – организационни документи.