Принципи

Терминът “принцип” идва от латинския език и означава “първопричина, произход, основа”. В контекста на Червения кръст, принципът е поведение, основано на преценка и опит, което трябва да ръководи по всяко време дейността на организациите, образуващи Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Фундаменталните принципи представляват същността и основата на червенокръсткото движение. Те обединяват националните дружества и вдъхновяват по всяко време дейността им.

Фундаменталните принципи на Червенокръсткото движение са 7 на брой:
Хуманност|Безпристрастност|Неутралност|Независимост|Доброволност|Единство|Универсалност

Основните принципи на Червения кръст имат дълга история. Тя започва с книгата “Спомен от Солферино” на Анри Дюнан, преминава през 1965 г., когато те официално са обявени по време на ХХ-та Международна конференция на Червения кръст и стига до днес, когато ние ги изучаваме чрез международното хуманитарно право и конвенциите.

ОФИЦИАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ

principles

ХУМАННОСТ
Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания. Неговата цел е да закриля живота и здравето на човека, както и да изисква уважение към човешката личност. Той помага за установяването на взаимно разбирателство, дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи.
Основан върху уважението към човешката личност и свързан с идеята за мир, този най-висш принцип на Червения кръст изразява идеала на нашето движение. От него произтичат всички останали принципи. Да виждате и да споделяте страданието на другите, да предотвратявате и облекчавате това страдание пред лицето на насилието означава да давате живот. Това е първата стъпка по пътя на предотвратяването и премахването на войната. Хуманността е съществен фактор за постигането на истински мир между хората и народите. “Per humanitatem ad pacem” (“Чрез хуманност към мир“) е един от основните принципи на движението.

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения. Неговият стремеж е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ.
Този принцип напомня, че между хората, изпаднали в беда, не трябва да бъде правена разлика. Той е противоположност на чувството за превъзходство и действията на дискриминация, които лежат в основата на толкова много конфликти.

НЕУТРАЛНОСТ
За да запази доверието на всички, Червеният кръст се въздържа да взема участие във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен и философски характер.
За Движението на Червеният кръст и Червеният полумесец неутралността е средство, а не цел. Тя не означава безразличие към страданието, нито приемане на войната. Тя е необходимо условия за ефективността на хуманитарната дейност, която зависи от доверието на всички.

НЕЗАВИСИМОСТ
Червеният кръст е независим. Националните дружества, подчиняващи се на действащите закони в съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст.
Независимостта на националните дружества от държавната власт е съществено условие, за да могат те да спазват основните принципи на Движението. Тази независимост позволява миролюбивият дух на Червения кръст да бъде възприет от всички, които работят за него. Без да изолира Червения кръст от другите, тя му дава самостоятелността, необходима за неговата хуманитарна дейност, а това го прави обединителна сила между всички народи.

ДОБРОВОЛНОСТ
Червеният кръст оказва доброволна и безкористна помощ.
Доброволното и безкористно оказване на помощ на един страдащ човек е проява на великодушие и състрадание които отварят вратата към постигане на помирение.

ЕДИНСТВО
Във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст. То трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на страната. Пример: Български Червен Кръст, Датски Червен Кръст, Американски Червен Кръст и др.
Червения кръст/ Червения полумесец обединява целия народ от една държава и така става фактор за вътрешен мир.

УНИВЕРСАЛНОСТ
Червеният кръст е световно движение, в което всички национални дружества имат равни права и задължението взаимно да се подпомагат.
Универсалността на нашето движение произтича от привързаността на неговите членове към общи ценности. Една от неговите основни характеристики е задължението за взаимно подпомагане. Движението полага усилия да разпространява тези ценности във всички страни и така да дава своя принос за приятелството и мира между хората.