Социално-помощна дейност

Основната цел, пред която е изправена младежката структура в сферата на социалните дейности, е разширяването и разнообразяването на дейностите и услугите, насочени към деца и млади хора в риск, с оглед по-адекватно посрещане на техните нужди.

Основните социални дейности на БМЧК са:

1. Социални услуги за деца в общността;

Русе – Приют за безпризорни деца

Русе - Център за работа с деца на улицата

Добрич - Център за обществена подкрепа на деца и семейства

Пазарджик - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Пазарджик - Център за работа с деца на улицата

Целите на този тип услуги са насочени към обучението на децата за изграждане на умения за самостоятелен живот, насърчаване на социалната интеграция; специализирана работа с деца, на които предстои връщане в семейна среда; превенция на изоставянето и консултиране на родителите и всички са поети от държавния бюджет в качеството си на специализирани услуги за деца.

2. Наблюдавано жилище (НЖ);
Основните цели и направления в дейността на Наблюдаваното жилище на БЧК (открито през януари 2012 г. на територията на НУЛЦ на БЧК – с. Лозен) са свързани с осигуряване на цялостна подкрепа на младежи, напускащи социалните институции. БМЧК и БЧК доказаха своя управленски и експертен капацитет, благодарение, на които дейността на „Шарената къща” продължава и към момента, като държавно делегиране към Столична община.

3. Дарителски кампании;
Всяка година доброволците на БМЧК осъществяват многобройни благотворителни, фондонабирателни и информационни кампании в помощ на децата и младите хора. Доброволците на БМЧК участват активно във фондонабирателните кампании, които целят набавянето на допълнителен ресурс и създаване на устойчивост чрез съфинансиране на дейностите по места и съответно повишаване на броя на децата, които са достигнати.
Традиционната за БМЧК кампания “Деца помагат на деца” има основна цел да стимулира детската благотворителност и да формира и развие нагласи за благотворителност сред младите хора.

4. Екологична дейност;
Безспорен е фактът, че околната среда има пряко отношение към живота и здравето на хората, тяхното общо благосъстояние, както и към уязвимостта им по отношение на различни природни бедствия, предизвикани от интензивните климатични проблеми.
Много от областните младежки структури работят по проекти с екологична дейност като водеща организация или като партньори на други такива.
В резултат на интереса към темата екология, следва да се търсят възможности за реализиране на програми и иновативни дейности с тази насоченост. Необходимо условие за задържане на мотивацията на доброволците и продължаване на работата в сферата на екологичната дейност е да бъдат осигурени ресурси за реализацията ѝ.