Разпространение на принципите

Промоция на хуманитарните ценности /ПХЦ/ е модул за обучение, чиято цел е да намали дискриминацията, да насърчи хората, и специално младите хора, да осъзнаят собствените си предразсъдъци, за да се опитат да ги преодолеят и да бъдат по-толерантни и отворени към различието. Той цели не само да информира младите хора за нещо, а да спомогне за променяне на нагласите им.
Обучителният модул Промоция на хуманитарните ценности е съставен от четири тематични части (теми):

1. Червенокръстките принципи
2. Междукултурен диалог
3. Социологически понятия
4. Какво можем да направим? – хуманитарно действие

Международното хуманитарно право /МХП/ дава защита на човека от последиците на войната. То е породено от чувството за хуманност и е създадено, за да облекчава страданията на хората. Гръбнакът на МХП са Женевските конвенции и Допълнителните протоколи към тях.

МХП се състои от две групи правила:
- Закриля тези, които не/вече не вземат участие във военните действия -цивилни, ранени, болни, военнопленници
- Ограничава средствата и методите на водене на война, които причиняват прекомерно и ненужно страдание и разрушения.

МХП е:
- Част от Международното публично право;
- Съвкупност от правни норми, приложими при/във връзка с въоръжен конфликт;
Цел на МХП:
- да се намалят последиците от военен конфликт; 
- да се намали и предотврати ненужното страдание по време на военен конфликт;

Въведението в хуманитарното право /ВХП/ е образователна програма, която запознава младите хора между 13 и 18 годишна възраст с основните правила и принципи на международното хуманитарно право /МХП/. Материалите, които са свързани както с исторически, така и със съвременни ситуации, показват как МХП цели да защити живота и човешкото достойнство по време на въоръжен конфликт и да предотврати и намали страданието и опустошенията, причинени от войната.
Методите на преподаване, използвани във ВХП, изискват учениците да вземат активно участие в процеса на изучаване. Това им дава възможност да развият практическа хуманитарна перспектива и да разберат една материя, привидно суха и сложна, като МХП.
ВХП изследва разрушенията от войната, като използва изучаване на казуси и изгражда собствен опит и начин на мислене у учениците. Казусите описват поведението на хора, хванати в ситуации, които изискват хуманитарно действие. Чрез изучаването на тези ситуации учениците развиват нова перспектива и започват да разбират необходимостта от правила, които да защитават живота и човешкото достойнство по време на война.
Материалите по ВХП са разработени от Международния комитет на червения кръст (МКЧК) в сътрудничество с Център за развитие на образованието, Инк. (Education Development Center, Inc.). Те могат да се използват в училищата в рамките на един учебен предмет или като дейност извън учебната програма, както и в не официална учебна обстановка.