Първа помощ и психосоциална подкрепа

Първа помощ и психосоциална подкрепа
Една от основните задачи на БМЧК е да обучава населението на превантивни дейности по опазване живота и здравето на обществото. БМЧК има функциониращи програми за обучение на населението за оказване на първа помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа.
За да осъществява превантивната дейност по обучение на населението БМЧК формира и поддържа следните екипи:

  • Ученически екипи по първа помощ (УЕПП)
    В УЕПП могат да се включат лица между 12 и 14 годишна възраст. Екипите се формират към училища или общини по местоживеене. Членовете на екипите се обучават за оказване на първа долекарска помощ.

DSC 0288

Снимка от Национално състезание на УЕПП 2017г. - отборите победители

  • Младежки аварийни екипи (МАЕ)
    МАЕ се състоят от пълнолетни членове. Към всяко МАЕ може да има помощен екип от лица на възраст между 16 и 18 години. Програмата за обучение на екипите включва обучения за: оказване на първа долекарска помощ; първа психологична помощ и психосоциална подкрепа; хуманитарно подпомагане; работа с групи и общности; радио комуникации; оценка на щети и нужди и др.

DSC 0966

Снимка от Национално състезание на МАЕ 2016г. - отборът победител на БМЧК - София

helfiПрограма „Хелфи“ е обучителен модул, предназначен за деца, ученици до 4-ти клас. По същество програмата е на тема първа помощ за деца. „Хелфи“ е програма на Австийския младежки Червен Кръст, която е предоставена на Българският младежки Червен кръст за обучение и разпространение в българските училища. Най-важното желание на Австийския младежки Червен Кръст е младите да се образоват на тема отзивчивост и помощ на хората в нужда. Да имаш желанието да помогнеш, не е достатъчно, можеш да се научиш как да го правиш. От друга страна е възможно желанието да помагаш да се повиши, когато научиш как точно можеш да оказваш помощ. Хората, които могат да окажат помощ на мястото на инцидента, са обучени по темата първа долекарска помощ не професионалисти, част от които са деца. От изключително значение е колкото се може повече хора да могат да прилагат първа помощ, тъй като разликата между живота и смъртта за пострадалия е само няколко минути или секунди. Затова е много важно децата да могат да прилагат първа долекарска помощ. За предотвратяване на произшествията може да ни помогне само познанието за дадена опасност и начинът, по който може да се избегне.

„Детски полицейски управления“ е инициатива на МВР, която представлява дългосрочна превантивна програма в сътрудничество с организации и институции като БЧК, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Българската православна църква, Българския туристически съюз и др. През 2014-2015 г., с участието на различни експерти, вкл. представител на БМЧК, и съобразно техните компетенции, беше разработено методическо пособие за работа по програмата във възрастовата група III-V клас. За целите на програмата, БЧК предложи използването на програма „Хелфи“, която е основана на програмата на Австрийски младежки Червен кръст за обучение на деца в начален курс по първа помощ и лична безопасност. Обучението ще се осъществява в общо 13 модула, през 2 учебни години с една и съща група деца.
Споразумението за партньорство беше съгласувано от БЧК и бяха предложени съответните промени. В него БЧК се съгласява да осъществява дейности в рамките на своите възможности и капацитет в 28 области на страната. МВР би следвало да предостави преди началото на учебната година заявка за броя ученици и училища, включени в програмата, за да съгласува със своите областни организации. Там където БЧК няма възможност да осъществява предвидените по програмата обучения, би следвало МВР да се свърже с училищните медицински специалисти или други компетентни лица, които да провеждат съответните обучителни модули по ПДП.