Организационна дейност

В качеството си на Национално представителна младежка организация в страната и като международно призната „добре функционираща младежка организация“, Български младежки Червен кръст приема организационното развитие като основополагащ и стратегически елемент на развитие. БМЧК заема водещото място като най – голямата неправителствена младежка организация в България, предоставяща свобода на доброволческия дух и хуманитарна изява сред младежта. В рамките на отчетния период, БМЧК се стреми да усъвършенства доказалите ефективността си модели на работа, в съответствие с променящата се мотивационна среда сред настоящите доброволци и млади хора. Израз на този стремеж е и Стратегията на БМЧК за периода 2015 – 2020 г. Стратегията отразява приоритетните дейности и темпове на развитие на организацията, указвайки подходите на работа на базата на детайлен анализ на вътрешната и външната среда в рамките на местния и международен контекст и нагласи.

Показател за всеобхватността на организацията е броят на членския състав и броят на клубовете и тяхното териториално разпределение. В сравнение с предишния период се наблюдава минимално покачване в числеността на организацията – от общо 10 423 члена за периода 2013-2014 г. (5030 за 2013 г., 5393 за 2014 г.), на 10 693 члена за периода 2015-2016 г. (5288 за 2015 г. и 5405 за 2016 г.) От съществено значение е постоянството и стабилната численост на БМЧК, макар и с моментни минимални спадове или, както в този мандат – с увеличаване, средната стойност от приблизително 5200 членове се запазва.

Като добавим в това число и доброволците, които не са членове на организацията, броят за мандата 2015 – 2016 г. възлиза на общо 15 051 души. Броят на доброволците на БМЧК, които не са членове на организацията, е доказателство, че БМЧК е разпознат от общността по отношение на оказване на реална доброволческа помощ към най-уязвимите и нуждаещите се. 

Най-значителен е броят на членовете и доброволците в тийнейджърска възраст (14-18 г.) – 70,51 %. След тях се нареждат членовете и доброволците между 18 и 35 годишна възраст – 18,39 %, които обаче имат много голям принос за развитието на БМЧК и са оказали реална помощ на населението в нужда.

След това са най-малките по възраст доброволци от клубовете "Приятели на БМЧК" (до 14 годишна възраст) – 11,10%.
Броят на клубове на областно и общинско ниво през мандат 2015-2016 г. е 317.

БМЧК повишава капацитета на своите доброволци и членове посредством:

  • Провеждане на Национален събор на БМЧК;
  • Провеждане на летен и зимен лагер за обучение на членове;
  • Провеждане на областни, междуобластни и национални обучения по профилирани теми;

Български младежки Червен кръст е разработил и поддържа четири модулна система за обучение на доброволци. Системата има за цел да създаде устойчивост и мрежа от добре обучени кадри, които да разпространяват мисията на организацията. Системата е логическа и последователна – всяко преминато ниво дава възможност обучаващият се да се яви на следващото.

С предоставяното неформално образование и висококачествено обучение по важни за младежите и обществото ни теми, Български младежки Червен кръст е съществен фактор и разпространител на хуманитарните принципи на организацията, работейки в изключително динамична ценностна и мотивационна среда. По този начин БМЧК се позиционира като важен структурен компонент на Български Червен кръст, както в областните структури, така и на национално ниво.

Нива на обучения
БМЧК има четиристепенна обучителна система в БМЧК. За да се премине към първо ниво в обучителната система за всеки доброволец е задължително обучението на тема „Общи знания за червения кръст и червенокръсткото движение“.

  • Първо ниво представлява специализираното обучение по конкретна тема. То задълбочава знанията за организацията и дава начални специфични знания за едно от направленията на дейност на младежката организация. След покриването на първо ниво, доброволците могат да участват в акции/кампании и да популяризира темата.
  • Ниво две - презентатори. Обучението задълбочава знанията по темата/направлението и подготвя участниците за презентиране на темата пред свои връстници в училищна или извън-училищна среда.
  • Ниво три - обучаващи на презентатори. Обучението надгражда и актуализира знанията по темата, като набляга на уменията за презентиране и развиване на подходите при работа с различни аудитории, и по-специално - други доброволци на организацията.
  • Ниво четири - обучител на обучаващи. Обучението дава знания и умения за водене на обучения на всички нива от системата на БМЧК.