Обучения

БМЧК има четиристепенна обучителна система в БМЧК. За да се премине към първо ниво в обучителната система за всеки доброволец е задължително обучението на тема „Общи знания за червения кръст и червенокръсткото движение“.

Първо ниво представлява специализираното обучение по конкретна тема. То задълбочава знанията за организацията и дава начални специфични знания за едно от направленията на дейност на младежката организация. След покриването на първо ниво, доброволците могат да участват в акции/кампании и да популяризира темата.

Ниво две - презентатори. Обучението задълбочава знанията по темата/направлението и подготвя участниците за презентиране на темата пред свои връстници в училищна или извън-училищна среда.

Ниво три - обучаващи на презентатори. Обучението надгражда и актуализира знанията по темата, като набляга на уменията за презентиране и развиване на подходите при работа с различни аудитории, и по-специално - други доброволци на организацията.

Ниво четири - обучител на обучаващи. Обучението дава знания и умения за водене на обучения на всички нива от системата на БМЧК.