Здравна просвета

Намаляването на здравната уязвимост на децата и младите хора, чрез популяризиране на здравословния начин на живот и ограничаване на рисковите за здравето фактори е една от приоритетните цели в Стратегия 2020 на БМЧК. Безспорна е ролята на дейностите в сферата на здравната просвета за формирането на обществения имидж на БМЧК, както и за набирането, мотивирането и задържането на доброволците на организацията.


Здравната просвета включва обучение и разпространение на следните теми:

  1. Превенция на HIV/СПИН и сексуално-рисково поведение;
  2. Превенция на зависимости;
  3. Здравословно хранене и здравословен начин на живот;
  4. Кръводаряване и донорство;
  5. Пътна безопасност;

Здравната просвета и първата долекарска помощ, като приоритетни дейности на Българския младежки Червен кръст, формират имиджа на организацията ни и я правят позната и значима не само сред младите хора, но и сред широката общественост в страната. Едно от големите предизвикателства, пред които сме изправени, е да съумеем да отговорим на нуждите и високите очаквания към нашата работа. Изключително позитивна тенденция в това отношение е все по-интензивната работа с деца от най-ранна възраст в изграждането на знания и умения за превенция на злополуки, оказване на първа помощ и водене на здравословен начин на живот. Тази ранна интервенция е изключително ценна в изграждането на култура на лична безопасност и здравословни навици, в периода на личностно формиране на децата и на техните навици, но ни дава и възможност да ги запознаем с мисията и ценностите на организацията, давайки им шанс да се припознаят и да намерят своя път на развитие в нея.
Не по-малко важно в това отношение е да останем в крак с времето и съвременните технологии, така че да достигаме адекватно до децата и младите хора, посредством най-използваните и предпочитани от тях комуникационни канали – социалните мрежи и интернет пространството, като цяло. Организацията ни има предимството да разполага със значителен информационен ресурс - официални интернет страница на БЧК, БМЧК и областни червенокръстки организации, както и фен страници в социалните мрежи. Тези информационни канали постигат максимален ефект с минимум финансови средства и са изключително полезни, както за вътрешно-организационни дейности, така и за мобилизиране на широката общественост, посредством уеб-базирани акции и кампании. Разгръщането на потенциала на официалната страница на БМЧК и електронната сертификационна система ще позволи все повече и разнородни дейности да се извършват в онлайн пространството, като фондонабиране за приоритетните дейности и каузи на организацията, набиране и управление на доброволци, поддържане на електронни регистри, осъществяване на онлайн обучения и планиране на дейности в реално време във виртуалното пространство. Това е една от насоките, в които БМЧК трябва да продължи активно да насочва своите усилия.