Социални услуги за деца в общността

Какво е социална услуга?

Социалните услуги са дейности, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за водене на пълноценен начин на живот и пълноценно включване в обществото. Социалните услуги целят основно социалната интеграция на лицата, като им се предоставя възможност да водят самостоятелен начин на живот, а не да бъдат зависими от услугата, респективно институцията.

Видове социални услуги в България

Видовете социални услуги в България се делят на два вида, в зависимост от средата, в която се предоставят. Социални услуги, които се предоставят в общността, и социални услуги, предоставяни в специализирани институции.

Социални услуги, предоставяни в общността са:

  • Личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж; Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, Приемна грижа, Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип, Защитени жилища, обществени трапезарии;

Специализирани институции:

  • Домове за деца или младежи с увреждания, домове за възрастни хора с увреждания, социално учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти, домове за временно настаняване.

Деинституционализацията е в основата на Националната стратегия за детето и в Националната стратегия “Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите. Това е процес на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите, създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността.


БМЧК е активен участник в процесите на планиране и реализирането на националната политика за реформа в грижата за детето. Като организация, работеща пряко със и за децата в риск и познаваща добре техните проблеми и потребности, БМЧК целенасочено провежда дейности и реализира програми  за постигане на една от основните цели на политиката – деинституционализация на децата. Базирайки се на европейски практики и модели, БМЧК успешно реализира дейности и прилага методи за грижа за детето. Важен ангажимент на БМЧК в тази връзка е и неговата ангажираност като администратор на социални услуги в общността, които са разкрити с цел да подкрепят семействата и предоставят алтернативна семейна грижа.

БМЧК, в партньорство с Холандски, Австрийски и Германски Червен кръст, както и с помощта на общинските власти в градовете Русе, Добрич и Пазарджик, има функциониращи центрове за социални услуги за деца. Фокус в областта на социалните грижи за децата в работата на БМЧК остава активната и целенасочена работа в посока извеждането на деца от социални заведения, чрез развиване и разкриване на широк спектър от социални услуги, базирани в общността, които да оказват подкрепа на семействата и да предоставят алтернативна семейна грижа за деца. Като компонент от проект «Партньори за социална промяна», през отчетния период беше разкрит Център за обществена подкрепа в град Созопол, който до края на 2014 г. беше под администрацията на дирекция „БМЧК”.

През изминалия отчетен период през центровете са преминали:

Русе  – Приют за безпризорни деца

Брой деца, преминали през Приюта през календарната 2014г. – 50

Русе – Център за работа с деца на улицата

Брой деца, настанени в ЦРДУ през календарната 2014г. – 27

Добрич – Център за обществена подкрепа на деца и семейства

Брой деца, преминали през ЦОП през календарната 2014г. – 44

Пазарджик – Център за настаняване от семеен тип

Брой деца, преминали през ЦНСТ през календарната 2014г. – 16

Пазарджик – Център за работа с деца на улицата

Брой деца, преминали през ЦРДУ през календарната 2014г. – 54

Созопол – Център за обществена подкрепа на деца и семейства

Брой деца, преминали през ЦОП през календарната 2014г. – 35

Една от целите на този тип услуги е насочена към обучението на децата за изграждане на умения за самостоятелен живот и  насърчаване на социалната интеграция. Друга цел е специализирана работа с деца, на които предстои връщане в семейна среда; превенция на изоставянето и консултиране на родителите През годините е осигурена устойчивост, като всички социалните услуги са поети от републиканския бюджет в качеството си на специализирани такива.