Въведение в хуманитарното право

Програма “Въведение в хуманитарното право”

Международното хуманитарно право (или правото по време на война) е  система от договорни и обичайни международноправни норми, уреждащи отношения между субектите на международното право, страни по въоръжен конфликт относно прилаганите в това отношение средства и методи, защита на ранените, болните, военнопленниците и гражданското население (комбатанти и некомбатанти). Част от мандата на всяко Национално дружество на ЧК/ЧП е да разпорстранява знания за МХП сред населението. Има различни програми за разпространение на МХП, спрямо спецификата на групата, за която е предназначена. БМЧК е отговорен за разпространение на общи знание за МХП сред младите хора. За целата се ползва програма ” “Въведение в хуманитарното право” (ВХП).

Програма ВХП на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) е интерактивна учебна система, създадена с цел да запознае младите хора от 13 до 18-годишна възраст с  основните правила и принципи на международното хуманитарно право (МХП), с понятия като човешко достойнство, да формира нагласи на толерантност, уважение към другия и умения за мирно разрешаване на конфликти. Материалите които са свързани както с исторически, така и със съвременни ситуации, показват как ВХП цели да защити живота и човешкото достойнство по време на въоръжен конфликт и да предотврати и намали страданието и опустошенията, причинени от войната.

Методите на преподаване, използвани във ВХП, изискват учениците да вземат активно участие в процеса на изучаване. Това им дава възможност да развият практическа хуманитарна перспектива и да разберат една материя, така привидно суха и сложна като МХП.

ВХП изследва разрушенията от войната, като използва изучаване на случаи и изгражда собствен опит и начин на мислене у учениците. Изучаването на случаи описва поведението на хора, хванати в ситуации, налагащи хуманитарно действие. Чрез изучаването на тези ситуации учениците развиват нова перспектива и започват да разбират необходимостта от правила, които да защитават живота и човешкото достойнство по време на война.

ВХП се основава на предпоставката, че запознаването с МХП има отношение, значение и е от полза за младите хора навсякъде по света. Темата е уместна и актуална навсякъде – без значение на опита на определена страна във въоръжен конфликт или други ситуации на насилие.

Програмата е въведена в официалната образователна програма за гимназията в много страни по света и БМЧК прави постъпки в тази посока и в България.

През втория срок на учебната 2008/2009 г. започна апробацията на програмата в България. Тя се осъществи в 100 български училища от 22 области в страната под формата на свободно избираем предмет (СИП). Анализът на обратната връзка от учители и ученици показа, че програмата е силно необходима за възпитаването на хуманитарни ценности у младите хора, както и че е била възприета от тях като интересна и атрактивна благодарение на интерактивните методи, на които изцяло се базира.

Фактът, че през учебната 2009/2010 г. няма напредък по въвеждането на програмата, е свързан с кадрови промени в Министерството на образованието, младежта и науката и очакването на законодателни промени. БМЧК полага необходимите усилия и лобира програмата да бъде въведена като задължителна част от средното образование в най-кратки срокове.

Освен към застъпничеството за програма през 2010 г. БМЧК ориентира усилията си и по посока на разпространение на програмата сред доброволците на организацията с цел нейното популяризиране на всички структурни нива. Проведе се национално обучение по програма ВХП с участието на представители на всички областни организации, в което се презентираха основните постановки на МХП и методологията и принципите на програма „Въведение в хуманитарното право”, в резултат на което се проведоха редица областни и клубни обучения по темата.

Проактивната  дейност на БМЧК за въвеждане на програмата в образователната система беше поощрена от Международния комитет на Червения кръст с отправянето на покана към организацията да бъде домакин на традиционния международния летен лагер по въведение в хуманитарното право. Той се проведе през месец юли в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен, с подкрепата на Австрийски младежки Червен кръст и с участието на 60 представители от 18 държави от Европа, работещи по програмата.

За повече информация можете да посетите виртуалния, кампус на програмата, създаден от МКЧК, където има информация и визуални материали от хода на програмата в различни страни, както и учебни помагала: www.ehl.icrc.org