Промоция на хуманитарните ценности

Обучителен модул “Промоция на хуманитарните ценности”

Промоция на хуманитарните ценности е модул за обучение, чиято цел е да намали дискриминацията, да насърчи хората да осъзнаят собствените си предразсъдъци, за да се опитат да ги преодолеят и да бъдат по-толерантни и отворени към различието.

ПХЦ включва 4 основни подтеми, които се изследват по време на обученията:

  1. Червенокръстките принципи. Причината те да са включени в модула е презумпцията, че ако човек следва седемте принципа във всичко, което прави – в живота, а не просто в червенокръстката си дейност – то това логично ще доведе до толерантност приемане на различните и среда, свободна от дискриминация. Затова се насърчава всеки да следва тези принципи, независимо дали е доброволец на БМЧК или не.
  2. Междукултурен диалог. В рамките на тази подтема модулът се занимава с понятието за култура и различните културни пластове, за да се стигне до това по какви начини и на какви нива може да има културни различия. Продължава се с това, че културните различия могат и често са причина за възникване на конфликти и омраза, които могат да бъдат избегнати ако хората можеха да разпознаят културните различия като причина за тяхното възникване.
  3. Социологически понятия. Тази подтема е най-голямата от четирите и представлява сърцевината на модула и негова най-важна обяснителна част. В тази подтема участниците се занимават със социологическите понятия: идентичност, общност, предразсъдъци, стереотипи, дискриминация, толерантност, включване, етноцентризъм, ксенофобия, расизъм и др. Играят се ролеви игри, базирани на тези понятия и изобразяващи тяхното действие в отношенията между хората, по начин, позволяващ на участниците да видят релевантността им в ежедневния живот.
  4. Хуманитарно действие. В четвъртата подтема от модула се приключва научаването на нови термини, отношения и др. и се преминава към въпроса какво може да се направи изобщо, за да се направи средата ни по-толерантна. Ако в резултат на първите три подтеми, в които сме научили нови неща и сме станали по-чувствителни към дискриминацията, какво може всеки от нас да направи? В тази подтема се говори за това какво е страничен на наблюдател на дадено събитие, например акт на дискриминация или насилие, и как може един страничен наблюдател да вземе участие, да се намеси, за да спре разни ситуация, защо това е трудно и др.

За първи път модулът „Промоция на хуманитарните ценности“ беше представен като обучителен модул на „Академия за доброволци 2009”. Поради високия интерес от страна на доброволците той беше част от обучителната програма и на „Академия за доброволци 2010“. Обучените доброволци допринесоха за обогатяването на модула и реализираха множество кампании и обучения на областно и междуобластно ниво, които през 2010 г. обхванаха общо 3467 души. От тях 1626 са участвали в кампании, 1300 са присъствали на презентации по темата в училища, а 541 доброволци са преминали обучение.

Фейсбук група: Промоция на хуманитарните ценности