Дейности

Дейността на Български младежки Червен кръст се класифицира в няколко направления: